Sovsäck till Aconcagua

Marmot CWM EQ -40F Sleeping BagJag fick ett mail från en läsare vid namn Frank som undrade om sovsäckar så tänkte svara honom genom ett blogginlägg.

“Morrs,Sitter och läser ditt inlägg med intresse eftersom jag själv eventuellt kommer åka till Aconcagua i Januari. En av prylar som måste införskaffas är en ny sovsäck och det skulle vara intressant att veta vad du har för någon och vad den har för komfort temperatur./Frank”

Vad jag har läst mig till så rekommenderas det för Aconcagua en sovsäck som har -20°C som komfort, men har även sett packlistor med både högre och lägre komfortgräns.

Anneli Wester som har varit på Aconcagua två gånger (2009 och 2010) svarade följande när jag frågade henne om temperaturen på Aconcagua:

“Har som kallast haft ca -22 på natten, oftare runt -18–20 i camp Colera (samma som camp Berlin). I de andra lägren så dra av ca 5 grader per läger ungefär, som kallast alltså.”

Det som gör valet av sovsäck ännu svårare är att det är sommar i Argentina i januari och Mendoza har då en temperatur på 20-30°C. Detta gör att samma sovsäck skall användas från 20°C till -20°C. Detta gör att en sovsäck med helzip är ett krav.

Ett annat alternativ är att ha två sovsäckar, en tunn och en tjockare och på så sätt går det enkelt att reglera värmen efter behov. Först den tunna för att byta till den tjockare för att till sist använda båda. Om man redan är ägare av två sovsäckar som tillsammans ger en komfort temperatur på ca -20°C är det ett billigt och bra alternativ.

När det kommer till dun / syntet har Naturkompaniet en bra artikel, där följande går att läsa:

“En dunsovsäck ger dig mesta möjliga värme per gram fyllning. Om du prioriterar låg vikt och liten volym ska du välja en dunsovsäck. Tänk på att dun kräver lite extra varsamhet i hanteringen. Dunet är känsligt för fukt och värmer inte lika bra när det blivit blött. Det är viktigt att hålla dunsäcken ren och torr.”

Min erfarnehet är att vintersovsäckar i syntet är så otroligt skrymmade så det går bort bara av den anledningen, men även värme per gram är en viktig faktor i sammanhanget Vi har alla fyra dunsovsäckar (jag har själv bytt ut alla mina sovsäckar till dun).

Vintersovsäckar i allmänhet och vinterdunsovsäckar  i synerhet är mycket dyra, speciellt i Sverige. Som all frilufsutrsutning är även sovsäckar billigare i USA och det går att spara en rejäl slant på att passa på att handla en när man är där eller om man har någon vän som är där (Tack Øystein).

Det finns ett annat mycket prisvärt alternativ om man inte kan ta sig till USA: Roberts.pl. Roberts beskriver sig själv så här:
“ROBERT’S OUTDOOR EQUIPMENT specialises in production of down filled wear and down sleeping bags filled with natural down, goose down or duck down. Down sleeping bags – for summer and winter, oneseason and multiseason, tourist, outdoor and climbing, trekking and expedition, Himalayan and polar, hunting, survival and army.”

Både Mattias och Victor kommer ha Roberts sovsäckar på Aconcagua och jag och Stefan har sommar/3 säsongssäckar där ifrån. Som det går att läsa ut av tabellen nedan är Roberts mycket prisvärda och matchar USA priserna bra och krossar de svenska priserna. En annan stor fördel med Roberts är att de gör sovsäckarna efter beställningen alltså de måttsys och man kan själv välja färg på varje tygbit. Jag sov i min tre säsongs på Svellnosbreen runt turen och är super nöjd, hög kvalité och många smarta lösningar.

Roberts LHOTSE

Vårt val av sovsäckar har präglas en hel del av att sovsäcken ska kunna användas på andra expeditioner och vinterturen i Skandinavien, där av lite varmare sovsäckar än vi kanske behöver.
 

Avslutar med en lista över vad jag tycker men ska tänka på vid köp av sovsäck till Aconcagua.

 • Välj en dunsovsäck
 • Välj en med en komfort -20°C om den är bara tänkt till Aconcagua
 • Välj en med  en komfort på -30°C eller lägre om du planerar andra bestigningar/turer
 • Köp från USA eller Roberts
 • Välj en i rätt storlek så du slipper värma upp massa extra luft
 • Köp en med helzip

 

Namn Modell Vikt Comf. Min. Extrem Pris Sverige Pris betalt
Tobias Marmot CWM EQ -40F Sleeping Bag 2066g -40*     6 799 4 247
Victor Roberts LHOTSE 1100 700 cuin 1850g -28 -35 -49   3 064
Stefan Marmot Lithium 1330g -7.6 -14 -34.6 5 495  
Mattias Roberts LHOTSE 1100 800 cuin 1850g -35 -42 -57   4 032

*designed to deliver restful sleep, down to -40°C

Marmot CWM EQ -40F Sleeping BagI received an email from a reader named Frank who wondered about sleeping bags so I thought I would answer him through the blog.

    “Hello, sitting here reading your post with interest because I will eventually go to Aconcagua in January. One of the things that need to be purchased is a new sleeping bag and it would be interesting to know what you have and what their comfort temperature are. / Frank ‘

What I have read to be recommended for Aconcagua a sleeping bag with -20 ° C as a comfort, but have also seen packing lists with both higher and lower comfort limits.

Anneli Wester who has been on Aconcagua twice (2009 and 2010) gave the following answer when I asked her about the temperature on Aconcagua:

    “The coldest temperature I had, was about -22 at night, often around -18, – 20 in camp Colera (same as camp Berlin). In the other camps it was about 5 degrees lower per camp as coldest.”

What makes the choice of sleeping bag even more difficult is that it is summer in Argentina in January, and Mendoza then has temperatures of 20-30 ° C. This requires the bag to be used from 20 ° C to -20 ° C. This makes a whole zipper sleeping bag a requirement.

Another option is to have two sleeping bags, one thin and one thicker and so it is easy to regulate the heat as needed. Staring with the thin, then switching to the thicker one and finally use both. If you are already owners of two sleeping bags, which together provide a comfortable temperature of about -20 ° C, it is a cheap and good option.

When it comes down / synthetic Naturkompaniet has a good article, in which the following can be read:

    “A down sleeping bag gives you the most heat per gram fill. If your priority is low weight and small volume, choose a down sleeping bag. Keep in mind that down requires a little extra care in handling. The down is sensitive to moisture and insulation is not as good when it has become wet. It is important to keep your down sleeping bag clean and dry. “

My experienced with the synthetic winter sleeping bags is that they are so incredibly bulky, so it goes away just for that reason, but also heat per gram is an important factor in this context. All of us have down sleeping bags (I myself have replaced all of my sleeping bags to down).

Winter sleeping bags in general and in particular winter down sleeping bags are very expensive, especially in Sweden. As all outdoor equipment, it’s a lot cheaper in the U.S, and you can save a considerable sum to take the opportunity to buy one when you’re there or if you have any friends who are there (thank Øystein).

There is another very affordable option if you cannot get to the U.S. Roberts.pl. Roberts describes himself as follows:
“ROBERT’S OUTDOOR EQUIPMENT specializes in production of down filled underwear and down sleeping bags filled with natural down, goose down or duck down. Down sleeping bags – for summer and winter, oneseason and multi-season, tourist, outdoor and climbing, trekking and expedition, Himalayan and polar, hunting, survival and army.”

Both Mattias and Victor will have Robert’s sleeping bags on Aconcagua and I and Stefan have summer / 3 season bag from there. As you can read in the table below, Roberts very affordable and match the U.S. prices well and crushes the Swedish prices. Another major advantage of Roberts is that they make sleeping bags after ordering Thus they are custom made after your length and you can choose the color of each piece of cloth amongst other things. I slept in my three seasons at Svellnosbreen round trip and am super happy, high quality and many good solutions.

Roberts LHOTSE

Our choice of sleeping bags has been influenced by the thought of using it on other expeditions and winter tour in Scandinavia, therefore the warmer sleeping bags than we might need.
 

Here is a list on what I think is important when buying a sleeping bag to Aconcagua.

 • Choose a down sleeping bag
 • Choose one with a comfort -20 ° C if it is just meant to Aconcagua
 • Choose one with a comfort at -30 ° C or lower if you are planning other ascents / tours
 • Buy from the U.S. or Roberts
 • Choose one with the right size so you do not warm up a lot of extra air
 • Buy one with whole zipper

 

Name Model Weight Comf. Min. Extreme Price Sweden Price paid
Tobias Marmot CWM EQ -40F Sleeping Bag 2066g -40*     6 799 4 247
Victor Roberts LHOTSE 1100 700 cuin 1850g -28 -35 -49   3 064
Stefan Marmot Lithium 1330g -7.6 -14 -34.6 5 495  
Mattias Roberts LHOTSE 1100 800 cuin 1850g -35 -42 -57   4 032

*designed to deliver restful sleep, down to -40°C

Relaterade inlägg:

1 comment for “Sovsäck till Aconcagua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *